C# ile Analog Saat (PIC16F877A ve PCF8583 RTC kullanarak)

Reklamlar

Merhabalar,
Bu yazıda sizlerle C# ile analog bir saat tasarımı göstereceğim. Bu işlemin çizimleri Drawing tool’lar ile bir bir gerçekleştirildi. Kodlara baktığınızda muhtemelen ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çalışma şekli kısaca açıklanırsa, saat ve tarih bilgisi RTC’den PIC’e oradan PC ye aktarılarak ekranda yazdırılıyor/çizdiriliyor. 🙂

 

Öncelikle sistem çalışmasını biraz anlatmaya çalışayım. Bu uygulamada RTC entegresi olarak PCF8583 kullanıldı. Bu entegre i2c protokolü üzerinden PIC16f877 ile haberleştirildi. (Bu kısım için kodları incelerseniz yardımcı olacaktır.) Ardından 1 sn aralıklarla rs232 protokolü üzerinden veriler PC ye gönderildi. Ayrıca döngü içerisinde PC den kalibrasyon verileri gelirse onlar ayrıştırılarak Kalibrasyonu yapacak bir alt program çağırılmak sureti ile kalibrasyon işlemi gerçekleştirildi.

Özet Bilgiler Olarak;

* “Ayar” butonuna basıldığında açılan yeni form üzerinden PIC aracılığı ile RTC kalibre edilebiliyor.
*Sistem PC ile RS232 protokolü üzerinden haberleşmekte.
*PIC RTC ile i2c protokolü üzerinden haberleşiyor.
*PIC programı Microchip’in yayınlamış olduğu ücretsiz sürüm MicroElektronika programlama ortamında, programa özgü C kütüphaneleri kullanılarak gerçekleştirildi. Bu ortama buradan ulaşabilirsiniz.
*RTC olarak okuldaki setlerde PCF8583 bulunduğu için o kullanıldı.

Not: Program Visual Studio vb. bir ortamda hazırlanmayıp rasgele bir editörde yazılıp konsol üzerinden derlendiğinden, direk olarak Visual Studio üzerinden derlenemeyebilir. Uygun yerlere hazır çizim fonksiyonlarını yazarak kullanabilirsiniz.

PIC’e atılacak yazılımın kodları :

//Program: Analog Saat - MicroC 16f877-16f877A
//Programcı: Orhan YILMAZ
//E-mail : kralsam[AT]gmail.com
//web : www.mafgom.com
 
char seconds, minutes, hours, 
 
   day, month, year,
 
   en_kalibre = 0, send_en = 0;  // Global değişkenler
 
char tmph = 0, tmpm = 0, tmps = 0, temp = 0, tmpyd = 0, tmpmo = 0, k=0;
 
// Software I2C connections - Yazılımsal i2c Bağlantı Pinleri
 
sbit Soft_I2C_Scl      at RC3_bit;
 
sbit Soft_I2C_Sda      at RC4_bit;
 
sbit Soft_I2C_Scl_Direction at TRISC3_bit;
 
sbit Soft_I2C_Sda_Direction at TRISC4_bit;
 
// End Software I2C connections
 
// LCD module connections - LCD modül Bağlantı Pinleri
 
sbit LCD_RS at RD2_bit;
 
sbit LCD_EN at RD3_bit;
 
sbit LCD_D4 at RD4_bit;
 
sbit LCD_D5 at RD5_bit;
 
sbit LCD_D6 at RD6_bit;
 
sbit LCD_D7 at RD7_bit;
 
sbit LCD_RS_Direction at TRISD2_bit;
 
sbit LCD_EN_Direction at TRISD3_bit;
 
sbit LCD_D4_Direction at TRISD4_bit;
 
sbit LCD_D5_Direction at TRISD5_bit;
 
sbit LCD_D6_Direction at TRISD6_bit;
 
sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit;
 
// End LCD module connections
 
//RTC Kalibrasyon - Write.. - RTC'ye yazma fonk..
 
void RTC_Kalibre()//char day, char mount, char year, char sec, char min, char hour)
 
{
 
 if(en_kalibre != 0)
 
 {
 
  Soft_I2C_Init();    // Initialize full master mode -- Protokolü kur
 
  Soft_I2C_Start();   // Issue start signal -- Haberleşme Başlatma Sinyali
 
  Soft_I2C_Write(0xA0); // Address PCF8583, see PCF8583 datasheet -- Datasheet'e göre RTC Adres bilgisi
 
  Soft_I2C_Write(0);   // Start from address 0 (configuration memory location) -- Bellekteki Başlangıç Adresi(RTC)
 
  Soft_I2C_Write(0x80); // Write 0x80 to configuration memory location (pause counter...) -- Saymayı durdur
 
  Soft_I2C_Write(0);   // Write 0 to cents memory location
 
  Soft_I2C_Write(tmps);//0);   // Write 0 to seconds memory location -- Saniye'yi Kalibre et(RTC'ye yaz..)
 
  Soft_I2C_Write(tmpm);//0x31); // Write 0x30 to minutes memory location -- Dakika'yı Kalibre et(RTC'ye yaz..)
 
  Soft_I2C_Write(tmph);//0x21); // Write 0x12 to hours memory location -- Saat'i Kalibre et(RTC'ye yaz..)
 
  Soft_I2C_Write(tmpyd);//0x12); // Write 0x18 to year/date memory location -- Yıl ve Gün'ü Kalibre et(RTC'ye yaz..)
 
  Soft_I2C_Write(tmpmo);//0x12); // Write 0x04 to weekday/month memory location -- Hafta ve Ay'ı Kalibre et(RTC'ye yaz..)
 
  Soft_I2C_Stop();    // Issue stop signal -- Haberleşme Bitiş Sinyali
 
  Soft_I2C_Start();   // Issue start signal -- Tekrar haberleşme başlatma sinyali
 
  Soft_I2C_Write(0xA0); // Address PCF8530	-- RTC Adresi
 
  Soft_I2C_Write(0);   // Start from address 0 -- 0.Adres'e
 
  Soft_I2C_Write(0);   // Write 0 to configuration memory location (enable counting) -- 0 bilgisi yaz.. Saymayı etkinleştir.
 
  Soft_I2C_Stop();    // Issue stop signal -- Haberleşmeyi bitir.
 
  tmph = 0;
 
  tmpm = 0;
 
  tmps = 0;
 
  en_kalibre = 0; //Kalibrasyon bayrağını temizle..
 
 }
 
}
 
//--------------------- Reads time and date information from RTC (PCF8583) -- Bilgileri Okuma Fonk.
 
void Read_Time() {
 
 Soft_I2C_Start();        // Issue start signal
 
 Soft_I2C_Write(0xA0);      // Address PCF8583, see PCF8583 datasheet
 
 Soft_I2C_Write(2);       // Start from address 2
 
 Soft_I2C_Start();        // Issue repeated start signal
 
 Soft_I2C_Write(0xA1);      // Address PCF8583 for reading R/W=1
 
 seconds = Soft_I2C_Read(1);   // Read seconds byte
 
 minutes = Soft_I2C_Read(1);   // Read minutes byte
 
 hours = Soft_I2C_Read(1);    // Read hours byte
 
 day = Soft_I2C_Read(1);     // Read year/day byte
 
 month = Soft_I2C_Read(0);    // Read weekday/month byte
 
 Soft_I2C_Stop();        // Issue stop signal
 
}
 
//-------------------- Formats date and time -- Formatları Ayarlama Fonk.
 
void Transform_Time() {
 
 seconds = ((seconds & 0xF0) >> 4)*10 + (seconds & 0x0F); // Transform seconds
 
 minutes = ((minutes & 0xF0) >> 4)*10 + (minutes & 0x0F); // Transform months
 
 hours  = ((hours & 0xF0) >> 4)*10 + (hours & 0x0F);  // Transform hours
 
 year   =  ((day & 0xC0) >> 6) + 1 ;               // Transform year
 
 day   = ((day & 0x30) >> 4)*10  + (day & 0x0F);    // Transform day
 
 month  = ((month & 0x10) >> 4)*10 + (month & 0x0F);   // Transform month
 
}
 
//-------------------- Output values to LCD -- LCD'ye çıkış verme
 
void Display_Time() {
 
  Lcd_Chr(1, 7, (day / 10)  + 48);  // Print tens digit of day variable
 
  Lcd_Chr(1, 8, (day % 10)  + 48);  // Print oness digit of day variable
 
  Lcd_Chr(1,10, (month / 10) + 48);
 
  Lcd_Chr(1,11, (month % 10) + 48);
 
 // Lcd_Chr(1,15, (year/10)    + 48);  // Print year variable (start from year 2010)
 
  Lcd_Chr(1,16, (year%10)    + 48);  // Print year variable (start from year 2010)
 
  Lcd_Chr(2, 7, (hours / 10)  + 48);
 
  Lcd_Chr(2, 8, (hours % 10)  + 48);
 
  Lcd_Chr(2,10, (minutes / 10) + 48);
 
  Lcd_Chr(2,11, (minutes % 10) + 48);
 
  Lcd_Chr(2,13, (seconds / 10) + 48);
 
  Lcd_Chr(2,14, (seconds % 10) + 48);
 
}
 
//UART post -- rs232 haberleşme Fonk. (PC ye gönderim)
 
void Send_Uart() {
 
 if(seconds != send_en)
 
 {
 
  UART1_Write_Text("$SAAT,");
 
  UART1_Write((hours / 10)  + 48);
 
  UART1_Write((hours % 10)  + 48);
 
  UART1_Write((minutes / 10) + 48);
 
  UART1_Write((minutes % 10) + 48);
 
  UART1_Write((seconds / 10) + 48);
 
  UART1_Write((seconds % 10) + 48);
 
  UART1_Write_Text("nr");
 
  Delay_ms(20);
 
  UART1_Write_Text("$TARH,");
 
  UART1_Write((day / 10)  + 48);  // Print tens digit of day variable
 
  UART1_Write((day % 10)  + 48);  // Print oness digit of day variable
 
  UART1_Write((month / 10) + 48);
 
  UART1_Write((month % 10) + 48);
 
  UART1_Write_Text("201");
 
  UART1_Write( year + 48);  // Print year variable (start from year 2010)
 
  UART1_Write_Text("nr");
 
  Delay_ms(20);
 
  send_en = seconds;
 
 }
 
}
 
//------------------ Performs project-wide init -- Ana program başlangıç atamaları fonk.
 
void Init_Main() {
 
 TRISB = 0;
 
 PORTB = 0xFF;
 
 TRISB = 0xff;
 
 UART1_init(9600);
 
 Delay_ms(500);
 
 UART1_Write_Text("RTC Seriport hazir...nr");
 
 Soft_I2C_Init();      // Initialize Soft I2C communication
 
 Lcd_Init();        // Initialize LCD
 
 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);    // Clear LCD display
 
 Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Turn cursor off
 
 Lcd_Out(1,1,"Date:");   // Prepare and output static text on LCD
 
 Lcd_Chr(1,9,'.');
 
 Lcd_Chr(1,12,'.');
 
 //Lcd_Chr(1,16,'.');
 
 Lcd_Out(2,1,"Time:");
 
 Lcd_Chr(2,9,':');
 
 Lcd_Chr(2,12,':');
 
 Lcd_Out(1,13,"201");    // start from year 2010
 
}
 
//-
 
void main() {
 
 Init_Main();        // Perform initialization
 
 //en_kalibre = 1;
 
 while (1) {        // Sonsuz Döngü
 
  if(UART1_Data_Ready()) 
 
  {   // If data is received, -- Eğer data geldi ise(PC'den)
 
   switch(k) //Uygun sıraya göre değişkene al.
 
    {
 
    case 0:
 
       tmph = UART1_Read();
 
       break;
 
    case 1:
 
       tmpm = UART1_Read();
 
       break;
 
    case 2:
 
       tmps = UART1_Read();
 
       break;
 
    case 3:
 
       tmpyd = UART1_Read();
 
       break;
 
    case 4:
 
       tmpmo = UART1_Read();
 
       break;
 
    }
 
    k++;
 
    k%=5;
 
    if(k == 0)
 
      en_kalibre = 1; //Kalibrasyon Bayrağını aktif et
 
   }
 
  RTC_Kalibre();
 
  Read_Time();       // Read time from RTC(PCF8583)
 
  Transform_Time();    // Format date and time
 
  Display_Time();     // Prepare and display on LCD
 
  Send_Uart();
 
 }
 
}

 

PC tarafı için C# kodları : (Seri port bağlantısına göre COM ismini değiştirmelisiniz.)

ASaat.cs   
//Program: Analog Saat - C#
//Programcı: Orhan YILMAZ
//E-mail : kralsam[AT]gmail.com
//web  : www.mafgom.com
 
using System;
 
using System.Drawing;
 
using System.Windows.Forms;
 
using System.IO.Ports;
 
public class Saatform:Form
 
{
 
	private Graphics g;
 
	private Brush br1,br2;
 
	private Pen p1,pbgh,pbgm,pbgs,ph,pm,ps;
 
	//private PictureBox picBg;
 
	private Button b1;
 
	public Label l1,l2,lsa,ltar;
 
	private Timer t;
 
	private int send_timer=0;
 
	// Seri port ilave edelim
 
	public SerialPort sp;
 
	private string rx1="",rx2="";
 
	private Byte [] gb = new Byte[5];
 
	private int SCap = 200; // Saat çapi
 
	private int Local = 40; //Saat Konumu
 
	private int SPC = 8; // Saat degerlerinin daire çapi
 
	private int DPC = 6; // Dakika deg. daire capi
 
	private int HLW = 7; //Saat çubuk kalinligi..
 
	private int MLW = 5; //Dakika
 
	private int SLW = 2;
 
	public int sec = 0,min = 0, ho = 0,day = 0, month = 0, year = 0;
 
	private float sx1e = 0,
 
			sy1e = 0,
 
			sx2e = 0,
 
			sy2e = 0,
 
			sx1y = 0,
 
			sy1y = 0,
 
			sx2y = 0,
 
			sy2y = 0;
 
	private float mx1e = 0,
 
			my1e = 0,
 
			mx2e = 0,
 
			my2e = 0,
 
			mx1y = 0,
 
			my1y = 0,
 
			mx2y = 0,
 
			my2y = 0;
 
	private float hx1e = 0,
 
			hy1e = 0,
 
			hx2e = 0,
 
			hy2e = 0,
 
			hx1y = 0,
 
			hy1y = 0,
 
			hx2y = 0,
 
			hy2y = 0;
 
	public Saatform()
 
	{
 
		Size 	= new Size(300,330);
 
		Text 	= "Analog Saat";
 
		b1 	= new Button();
 
		b1.Location = new Point(115,260);
 
		b1.Size = new Size(50,20);
 
		b1.Text = "Ayar";
 
		Controls.Add(b1);
 
		b1.Click += new EventHandler(AyarButton);
 
		pbgh	= new Pen(this.BackColor,HLW);
 
		pbgm	= new Pen(this.BackColor,MLW);
 
		pbgs	= new Pen(this.BackColor,SLW);
 
		p1	= new Pen(Color.White, 3);
 
		ph 	= new Pen(Color.Black, HLW);
 
		pm 	= new Pen(Color.Black, MLW);
 
		ps 	= new Pen(Color.Red, SLW);
 
		br1 	= new SolidBrush(Color.Black);
 
		br2	= new SolidBrush(Color.Green);
 
		l1	= new Label();
 
		l1.Location = new Point(80,10);
 
		l1.Size = new Size(200,20);
 
		l1.Text = "Analog Saat Çalismasi";
 
		Controls.Add(l1);
 
		l2	= new Label();
 
		l2.Location = new Point(200,270);
 
		l2.Size = new Size(200,20);
 
		l2.ForeColor = Color.Red;
 
		l2.Text = "";
 
		Controls.Add(l2);
 
		lsa	= new Label();
 
		lsa.Location = new Point(10,250);
 
		lsa.Size = new Size(200,20);
 
		lsa.ForeColor = Color.Red;
 
		lsa.Text = "";
 
		Controls.Add(lsa);
 
		ltar	= new Label();
 
		ltar.Location = new Point(10,270);
 
		ltar.Size = new Size(200,20);
 
		ltar.ForeColor = Color.Red;
 
		ltar.Text = "";
 
		Controls.Add(ltar);
 
		// Seri port
 
		// Seri portu tanýmlayalým
 
		sp = new SerialPort("COM1",9600);
 
		sp.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(getData);
 
		sp.Open();
 
		/*
 
		picBg = new PictureBox();
 
		picBg.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
 
		picBg.Location = new Point(40,40);
 
		picBg.Size = new Size(200,200);
 
		picBg.Image = new Bitmap("bgclock2.png");
 
		picBg.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D;
 
		Controls.Add(picBg);
 
		picBg.Paint += new PaintEventHandler(picBgPaint);
 
		*/
 
		gb[0] = 0;
 
		gb[1] = 0;
 
		gb[2] = 0;
 
		gb[3] = 0;
 
		gb[4] = 0;
 
		t = new Timer();
 
		t.Interval = 70;
 
		t.Enabled = false;
 
		t.Tick += new EventHandler(timer);
 
	}
 
	public void getData(object s, SerialDataReceivedEventArgs e)
 
	{
 
		sp = (SerialPort) s;
 
		rx1 = sp.ReadLine();
 
		rx2 = sp.ReadLine();
 
		try{
 
		//if(tmp2[0] == "$TARH")
 
		//{
 
			ltar.Text = "Tarih: " + rx2.Substring(7,2) + "." + rx2.Substring(9,2) + "." + rx2.Substring(11,4);
 
			//l2.Text = tmp2[0];//"Saat: " + rx2.Substring(7,2) + ":" + rx2.Substring(9,2) + ":" + rx2.Substring(11,2);			
 
			day = int.Parse(rx2.Substring(7,2));
 
			month = int.Parse(rx2.Substring(9,2));
 
			year = int.Parse(rx2.Substring(14,1));
 
			rx2="";
 
		//}
 
		}catch{}
 
		try{	
 
		//if(tmp1[0] == "$SAAT")
 
		//{
 
			lsa.Text = "Saat: " + rx1.Substring(7,2) + ":" + rx1.Substring(9,2) + ":" + rx1.Substring(11,2);
 
			sec = int.Parse(rx1.Substring(11,2));
 
			sec %=60;
 
			min = int.Parse(rx1.Substring(9,2))*59 + sec;
 
			min %= 60*60;
 
			ho = int.Parse(rx1.Substring(7,2));//*60*60;
 
			ho = ho*59*10 + min/6;
 
			//ho %= 60*60/5;
 
			Hour();
 
			Minute();
 
			Second();
 
			rx1="";
 
		//}
 
		}catch{}
 
		//l.Text = //"Deðer: " + vDegeri.ToString("f2") + "t V";
 
	}
 
	protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
 
	{
 
		g = e.Graphics;
 
		g.DrawEllipse(p1,Local,Local,SCap,SCap); //Saat cerceve..
 
		for(int i =0; i < 12; i++) //Saat ..
 
		{
 
			g.FillEllipse(br1,Local+(SCap/2)+(SCap/2)*((float)Math.Sin(i*30*Math.PI/180))-(SPC/2),Local+(SCap/2)+(SCap/2)*((float)Math.Cos(i*30*Math.PI/180))-(SPC/2),SPC,SPC);
 
		}
 
		for(int j=0; j<60 ; j++)
 
			if((j%5) != 0)
 
				g.FillEllipse(br2,Local+(SCap/2)+(SCap/2)*((float)Math.Sin(j*6*Math.PI/180))-(DPC/2),Local+(SCap/2)+(SCap/2)*((float)Math.Cos(j*6*Math.PI/180))-(DPC/2),DPC,DPC);
 
		sx1e = Local+(SCap/2);
 
		sy1e = Local+(SCap/2);
 
		sx2e = Local+(SCap/2);
 
		sy2e = Local+10;
 
		//g.DrawLine(ps, sx1e, sy1e, sx2e, sy2e);
 
		g.FillEllipse(br1,Local+(SCap/2)-3,Local-3+(SCap/2),6,6);
 
	}
 
/*	private void picBgPaint(Object s, PaintEventArgs e)
 
	{
 
		Second();
 
		Minute();
 
		Hour();
 
	}
 
*/	
 
	private void AyarButton(Object s, EventArgs e)
 
	{
 
		//t.Enabled = false;
 
		Ayar a = new Ayar((int)(ho/(600)), (int)(min/(60)), (int)(sec),day,month,year);
 
		a.f1=this;
 
		a.Show();
 
	}
 
	public void Kalibre(int hour, int minute, int second, int day, int month, int year)
 
	{
 
		if(year !=0)
 
			year--;
 
		//sp.WriteLine("$SAAT" + hour.ToString("d2") + minute.ToString("d2") + second.ToString("d2") +"&");
 
		gb[0] = (byte)( (hour/10)*0x10 + (hour%10));
 
		gb[1] = (byte)( (minute/10)*0x10 + (minute%10));
 
		gb[2] = (byte)( (second/10)*0x10 + (second%10));
 
		gb[3] = (byte)( ( (year%10) )*0x40 + (day/10)*0x10 + (day%10)); // XXxx xxxx-year , xxXX XXXX-day
 
		gb[4] = (byte)( (month/10)*0x10 + (month%10) );
 
		t.Enabled = true;
 
	}
 
	public void timer(object sender, EventArgs e) //Kalibre için..
 
	{
 
		switch(send_timer)
 
		{
 
			case 0:
 
				sp.Write(gb, 0, 1);
 
				break;
 
			case 1:
 
				sp.Write(gb, 1, 1);
 
				break;
 
			case 2:
 
				sp.Write(gb, 2, 1);
 
				break;
 
			case 3:
 
				sp.Write(gb, 3, 1);
 
				break;
 
			case 4:
 
				sp.Write(gb, 4, 1);
 
				break;
 
		}
 
		send_timer++;
 
		if(send_timer == 5)
 
		{
 
			t.Enabled = false;
 
			send_timer = 0;
 
		}
 
	}
 
	private void Second()
 
	{
 
		sx1y = Local+(SCap/2);
 
		sy1y = Local+(SCap/2);
 
		sx2y = Local+(SCap/2)+(SCap/2-10)*((float)Math.Sin(sec*6*Math.PI/180));
 
		sy2y = Local+(SCap/2)-(SCap/2-10)*((float)Math.Cos(sec*6*Math.PI/180));
 
		g = this.CreateGraphics();
 
		g.DrawLine(pbgs, sx1e, sy1e, sx2e, sy2e);
 
		g.DrawLine(ps, sx1y, sy1y, sx2y, sy2y);
 
		g.FillEllipse(br1,Local+(SCap/2)-3,Local-3+(SCap/2),6,6);
 
		sx1e = sx1y;
 
		sy1e = sy1y;
 
		sx2e = sx2y;
 
		sy2e = sy2y;
 
	}
 
	private void Minute()
 
	{
 
		mx1y = Local+(SCap/2);
 
		my1y = Local+(SCap/2);
 
		mx2y = Local+(SCap/2)+(SCap/2-30)*((float)Math.Sin(min*0.1*Math.PI/180));
 
		my2y = Local+(SCap/2)-(SCap/2-30)*((float)Math.Cos(min*0.1*Math.PI/180));
 
		g = this.CreateGraphics();
 
		g.DrawLine(pbgm, mx1e, my1e, mx2e, my2e);
 
		g.DrawLine(pm, mx1y, my1y, mx2y, my2y);
 
		g.FillEllipse(br1,Local+(SCap/2)-3,Local-3+(SCap/2),6,6);
 
		mx1e = mx1y;
 
		my1e = my1y;
 
		mx2e = mx2y;
 
		my2e = my2y;
 
	}
 
	private void Hour()
 
	{
 
		hx1y = Local+(SCap/2);
 
		hy1y = Local+(SCap/2);
 
		hx2y = Local+(SCap/2)+(SCap/2-50)*((float)Math.Sin(ho*(0.05)*Math.PI/180));
 
		hy2y = Local+(SCap/2)-(SCap/2-50)*((float)Math.Cos(ho*(0.05)*Math.PI/180));
 
		g = this.CreateGraphics();
 
		g.DrawLine(pbgh, hx1e, hy1e, hx2e, hy2e);
 
		g.DrawLine(ph, hx1y, hy1y, hx2y, hy2y);
 
		g.FillEllipse(br1,Local+(SCap/2)-3,Local-3+(SCap/2),6,6);
 
		hx1e = hx1y;
 
		hy1e = hy1y;
 
		hx2e = hx2y;
 
		hy2e = hy2y;
 
	}
 
}
 
public class Ayar:Form
 
{
 
	public Saatform f1;
 
	public TextBox txt1, txt2, txt3,txd1,txd2,txd3;
 
	private Button b1, b2;
 
	private Label lt1,lt2,lt3,ld1,ld2,ld3,bilgi,bil2;
 
	public Ayar(int ho,int min,int sec,int day,int month,int year)
 
	{
 
		Size = new Size(300,155);
 
		Text = "Saat Ayar Formu";
 
		bilgi = new Label();
 
		bilgi.Location = new Point(20,5);
 
		bilgi.Size = new Size(250,20);
 
		bilgi.ForeColor = Color.Red;
 
		bilgi.Text = "12'li yada 24'lü sisteme göre giris yapabilirsiniz";
 
		Controls.Add(bilgi);
 
		bil2 = new Label();
 
		bil2.Location = new Point(210,62);
 
		bil2.Size = new Size(250,20);
 
		bil2.ForeColor = Color.Red;
 
		bil2.Text = "En çok 2014 !";
 
		Controls.Add(bil2);
 
		lt1 = new Label();
 
		lt1.Location = new Point(30,32);
 
		lt1.Size = new Size(31,20);
 
		lt1.Text = "Saat:";
 
		Controls.Add(lt1);
 
		lt2 = new Label();
 
		lt2.Location = new Point(85,32);
 
		lt2.Size = new Size(43,20);
 
		lt2.Text = "Dakika:";
 
		Controls.Add(lt2);
 
		lt3 = new Label();
 
		lt3.Location = new Point(150,32);
 
		lt3.Size = new Size(42,20);
 
		lt3.Text = "Saniye:";
 
		Controls.Add(lt3);
 
		txt1 = new TextBox();
 
		txt1.Location = new Point(61, 30);
 
		txt1.Size = new Size(20, 20);
 
		txt1.Text = ho.ToString("d2");//"";
 
		Controls.Add(txt1);
 
		txt2 = new TextBox();
 
		txt2.Location = new Point(128, 30);
 
		txt2.Size = new Size(20,20);
 
		txt2.Text = min.ToString("d2");//"";
 
		Controls.Add(txt2);
 
		txt3 = new TextBox();
 
		txt3.Location = new Point(194, 30);
 
		txt3.Size = new Size(20,20);
 
		txt3.Text = sec.ToString("d2");//"";
 
		Controls.Add(txt3);
 
		ld1 = new Label();
 
		ld1.Location = new Point(30,62);
 
		ld1.Size = new Size(31,20);
 
		ld1.Text = "Gün:";
 
		Controls.Add(ld1);
 
		ld2 = new Label();
 
		ld2.Location = new Point(85,62);
 
		ld2.Size = new Size(43,20);
 
		ld2.Text = "   Ay:";
 
		Controls.Add(ld2);
 
		ld3 = new Label();
 
		ld3.Location = new Point(150,62);
 
		ld3.Size = new Size(45,20);
 
		ld3.Text = "Yýl: 201";
 
		Controls.Add(ld3);
 
		txd1 = new TextBox();
 
		txd1.Location = new Point(61, 60);
 
		txd1.Size = new Size(20, 20);
 
		txd1.Text = day.ToString("d2");//"";
 
		Controls.Add(txd1);
 
		txd2 = new TextBox();
 
		txd2.Location = new Point(128, 60);
 
		txd2.Size = new Size(20,20);
 
		txd2.Text = month.ToString("d2");//"";
 
		Controls.Add(txd2);
 
		txd3 = new TextBox();
 
		txd3.Location = new Point(196, 60);
 
		txd3.Size = new Size(13,20);
 
		txd3.Text = year.ToString("d1");//"";
 
		Controls.Add(txd3);
 
		b1 = new Button();
 
		b1.Location = new Point(20,90);
 
		b1.Text = "Kaydet";
 
		b1.Size = new Size(60,20);
 
		Controls.Add(b1);
 
		b1.Click += new EventHandler(kaydet);
 
		b2 = new Button();
 
		b2.Location = new Point(90,90);
 
		b2.Text = "Kapat";
 
		b2.Size = new Size(60,20);
 
		Controls.Add(b2);
 
		b2.Click += new EventHandler(kapat);
 
	}
 
	private void kaydet(Object s, EventArgs e)
 
	{
 
		//Saatform 'da
 
		/*
 
		f1.ho = (600*60)*(((int)double.Parse(txt1.Text))%24);
 
		f1.min = 600*((int)double.Parse(txt2.Text)%60);
 
		f1.sec = 10*((int)double.Parse(txt3.Text)%60);
 
		*/
 
		f1.Kalibre(((int.Parse(txt1.Text))%24), (int.Parse(txt2.Text)%60), (int.Parse(txt3.Text)%60), (int.Parse(txd1.Text)),(int.Parse(txd2.Text)),(int.Parse(txd3.Text)));
 
		f1.l2.Text = "Kalibre Edildi !";
 
	}
 
	private void kapat(Object s, EventArgs e)
 
	{
 
		this.Close();
 
	}
 
}
 
public class Driver
 
{
 
	public static void Main()
 
	{
 
		Saatform f1 = new Saatform();
 
		Application.Run(f1);
 
	}
 
}

 

Similasyon testlerinden bir kaç ekran paylaşımı:

Not: Gecikmeler ekran görüntüsü almaya çalışırken oluştu.

*Herhangi bir hata ile karşılaşmanız durumunda kullanabilmeniz açısından uygulamanın tamamını(similasyon dosyası dahil) PC_PIC_RTC_Date_Time_Reciver_and_Calibrated.tar adresinden indirebilirsiniz. (Uzantının .tar olması yanıltmasın, linux’ta sıkıştırıldı fakat Winrar ile rahatlıkla açılıp kullanılabilir.)

*Açıklayacak başka birşey aklıma gelmedi. Benim unuttuğum yada sizin takıldığınız yerler varsa kesinlikle sormaktan çekinmeyiniz.
İyi Çalışmalar..

Orhan YILMAZ

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.mafgom.com/c-ile-analog-saat-pic16f877a-ve-pcf8583-rtc-kullanarak/